Hoe Damiaanactie in uw testament opnemen?

Hoe Damiaanactie in uw testament opnemen?

Een gift doen in je testament, is een belangrijke beslissing, die je uiteraard goed doordacht en degelijk geïnformeerd neemt.

Een antwoord op uw vragen

Wie kan nalaten aan een goed doel?
Iedereen die wilsbekwaam is, kan nalaten. U hoeft hiervoor geen miljonair te zijn. Alle nalatenschappen zijn welkom voor Damiaanactie. Dankzij het geld dat wij ontvangen uit erfenissen kunnen wij lepra- en tbc-patiënten wereldwijd helpen. De wet staat toe dat u een deel van uw vermogen, namelijk het beschikbaar deel, legateert aan wie u kiest, ook al hebt u familie. Uw reservataire erfgenamen (kinderen, kleinkinderen en ouders) hebben altijd recht op hun voorbehouden deel van de erfenis.

Hoe kan ik nalaten aan Damiaanactie?
U geeft aan Damiaanactie via een legaat. Een legaat is de som of het goed dat u via uw testament legateert aan een welbepaalde persoon of personen of aan een goed doel.

Is een testament altijd nodig?
Als u een deel van uw vermogen of het geheel van uw vermogen wilt nalaten aan Damiaanactie, dan moet u hiervoor altijd een testament opmaken, gezien Damiaanactie niet automatisch als wettelijke erfgenaam zal optreden.

Wist u dit?

Als u geen wettige erfgenaam hebt, gaat uw hele nalatenschap naar de Staat. U kunt dit anders beslissen en Damiaanactie tot wettige erfgenaam maken.

Eigenhandig of notarieel testament?

Een eigenhandig testament is perfect geldig voor zover het door u zelf met de hand werd geschreven en voor zover er een datum op staat en het uw eigen handtekening bevat.

Als u Damiaanactie in uw testament wenst op te nemen, dan is het notarieel testament de beste optie: zo bent u zeker dat alles juridisch correct geformuleerd is en bestaat er geen risico dat uw testament verloren gaat.

Voorbeelden en een stappenplan voor het opstellen van een eigenhandig testament kunt u in de Technische brochure vinden die u via Helena Schalenbourg kan opvragen.

Welke verschillende legaten zijn er?

1. Het algemeen legaat:
u legateert uw geheel vermogen aan een welbepaalde persoon of personen of aan een goed doel, zoals Damiaanactie.

2. Het bijzonder legaat:
een legaat waarbij u een welbepaald goed of een welbepaalde categorie goederen legateert aan een welbepaalde persoon of personen of aan een goed doel, zoals Damiaanactie.

3. Het legaat ten algemene titel:
een legaat waarbij u een deel van uw vermogen, bvb. alle roerende of alle onroerende goederen of een evenredig deel van de roerende of onroerende goederen legateert aan een welbepaalde persoon of personen of aan een goed doel, zoals Damiaanactie.

Welke gegevens van de legatarissen zijn van belang bij het opmaken van een testament?

Als u een natuurlijke persoon als legataris aanduidt, moet u de naam, voornaam, het adres en het nationaal nummer of de geboortedatum in uw testament vermelden. Duidt u een rechtspersoon aan, dan moet u de naam, de vorm van de rechtspersoon (bvb. bvba, nv, vzw,…) en het ondernemingsnummer vermelden.

Om Damiaanactie op te nemen in uw testament hebt u onderstaande gegevens nodig:

Damiaanactie vzw, Leopold II-laan 263, 1081 Brussel
Ondernemingsnummer: 0406.694.670

Wist u dit?

Erkende vzw’s zoals Damiaanactie genieten een verminderd tarief voor successierechten: ze betalen slechts 8.5% in Vlaanderen, 12,5% in Brussel en 7% in Wallonië. U bent er dus zeker van dat uw erfenis maximaal goed gebruikt wordt.

Het duolegaat

Het duolegaat is een bijzondere combinatieformule, interessant voor personen zonder rechtstreekse erfgenamen (kinderen, kleinkinderen of ouders) die wensen na te laten aan een goed doel en tegelijk hun verre erfgenamen (neven, nichten, vriend, …) wensen te bevoordelen.

U kent dan een legaat toe aan één of meerdere personen (neven, nichten, vriend, …), vrij van successierechten, en tegelijk kent u een tweede legaat toe aan een goed doel, met de last voor deze om alle successierechten te betalen. Het goede doel betaalt op haar eigen erfdeel het voordeeltarief voor VZW’s (8,5% in Vlaanderen, 12,5% in Brussel en 7% in Wallonië) en daarnaast ook de successierechten op het gedeelte voorbehouden voor de erfgenamen, tegen de hogere tarieven die voor hen gelden. Zo ontvangen zij een netto-erfenis.

Opgelet: Duo-legaten zijn maatwerk. Er dient een voldoende ruim legaat te worden toegekend aan het goede doel, zodat deze alle successierechten kan betalen en er zelf ook nog een substantieel netto-deel aan overhoudt. Raadpleeg daarom steeds uw notaris, of vraag voorafgaandelijk raad aan onze juriste voor een simulatie-berekening.

Voorbeelden: Vlaanderen - Brussel - Wallonië

Wilt u meer info?

Wij bezorgen u graag de brochure:
Nalaten bij testament aan Damiaanactie. Wat? Waarom? Hoe? Beknopte leidraad met nuttige informatie, praktische tips en voorbeelddocumenten.

U ontvangt deze brochure gratis, vrijblijvend en in alle discretie via Helena Schalenbourg

Helena Schalenbourg
Projectbeheerder nalatenschappen & bedrijfsrelaties
Direct nummer 02/422 59 34
0470/10 10 50

Waarom Damiaanactie in uw testament opnemen?

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten